Kapitola IX: Svět

9.1.

Zrcadlo světa

Žijeme ve světě hmotném, ve světě forem, pravidel a struktur. Vše co vnímáme jako fyzický svět je odrazem víceúrovňovým, tedy odrazem astrálním, informačním a vnímaným (realita) a tak jak je v zrcadle běžné, vše co odráží “náš” vnější fyzický svět, se stejně odráží ve světě astrálním, tedy ve světě myšlenkovém/duchovním (zrcadlení je stejným odrazem s možností jiné podoby struktur a forem). Svět vnímáme myšlenkově, přijímanými informacemi ze smyslů, který je již součástí procesu naší mysli, tedy můžeme mluvit o světě informačním, který k nám přichází skrze smysli z “vnějšku”. Svět je i naše mysl, vše, co se jí týká a vše co probíhá, ať již vnímáme plnohodnotně nebo pouze nezaujatě. Světem můžeme nazvat informační pole vnímané jako realitu a jako myšlenkovou celkovou část. 

Zrcadlení: Zrcadlo světa astrálního (interakce zrnění základních duchovních částic nabytých polaritou a neutrálních) je zrcadlem vždy vycházejícím ze základních principů (kapitola I). Astrální prostor může být zrcadlen mnoha způsoby v mnoha formách a projevech. Vždy jde o zrcadlení projevu astrální interakce tedy projevu polarit a harmonizace (+ a – ku 0) k neutrálnímu stavu. Šumění je neustálý proces. Pro harmonizaci na všech úrovních vibračních, kde se může duše projevovat, duch operuje v informační rovině (tedy zrcadlením informací, které se chovají dle základních principů: kapitola I). 

Tak jako se vždy v zrcadle děje na obou stranách zrcadla to samé, tak i v zrcadlení duchovním nelze měnit singularitu, rytmus a další základní principy. Dokonce vytvořené myšlenky, představy i vizualizace, tedy také struktury informačně nabytých základních duchovních částic se v zrcadle odráží, avšak může se měnit jejich informační “zabarvení” vůlí, stejně tak, jako měníme myšlenku (ovšem i to je odrazem změny v astrálním prostoru). Tedy jakýkoli sen není nikdy jen tak vymyšlen, ale je odrazem na úrovni duchovní, astrální. To se děje souběžně se změnou ve světě myšlenkovém/duchovním i realitním (prožívaném mentální úrovní v projevech). Biologie, fyziologie, chemické procesy i fyzické procesy jsou v souladu s informačním zrcadlením dané úrovně vesmíru

Když se nám v noci zdá sen, mění se vstupní data a my prožíváme realitu snu, který taktéž vnímáme smysly, ovšem smysly ve snu. 

Po probuzení do světa Země, prožíváme realitu smysly ve Světě. Velkou změnou po probuzení je vnímání reality, citově i emočně, síla prožívání i síla prožitku, ovlivnění vlastní myslí co se děje. Ovšem z pohledu astrálního není velkou změnou prožitek snu a prožitek “mimo sen”. 

Sen ovšem není v celkovém rytmu singularity, nijak nesmyšlený, nijak neovlivněný. Sen v projevu duševním, tedy v zrcadlením stavu duše a projevu duše na úrovni duchovní až k tvoření si vlastních reality a singularity (děje se co si přitahujeme). 

9.2.

Šumění forem a struktur

Svět, který vnímáme smysli, tedy zrcadlení Země je zrcadlením astrálního prostoru, tedy informačním zrcadlením základních duchovních částic a jejich zrnění (procesů). I zde se samozřejmě astrální prostor projevuje v dimenzích, které jsou v zrcadlení z pohledu vnímání člověka projeveny “náladovými strukturami a procesy”, ve strukturách myšlenkových informačních labyrintů, tedy myšlenkových cest, zrcadlící různé vibrační úrovně astrálního šumění (interakci různě polaritních základních duchovních částic). To probíhá bez ohledu na prostor a čas, který je zrcadlem procesu informačních částic (akcí a reakcí informací nabytými základními duchovními částicemi). 

Struktury a formy se projevují na základě astrálního šumění/zrnění základních duchovních částic. Projevy zrcadlení se projevují stejně jako sen, jako snová přijímaná realita. Struktury jemnější s většími frekvencemi se v astrálním zrcadlení, vytvořených prostorách a vyšších úrovních již neprojevují zásadně realitami a tvořenými světy, ale multidimenzionálně étericky, tedy energeticky v souladu a v jasném projevu s astrální úrovní. Čím více jsou reality více disharmonické (s větším čelením polarit), úrovně získávají projevy ve světech, tedy v realitách (obdobné snu), které mají jasně dané struktury a formy, taktéž zrcadlící astrální zrnění (které je neustálé a vždy měnící se, každé teď). Některé reality mohou být více měnné a myšlenkové a jiné více pevné, neměnné a více spjaté se strukturami forem, a tak projev změny prochází především myšlenkovou strukturou prožívání, než změnou v zrcadlení reality. To je případ světa Země, kdy nastavené struktury jdou naproti změnám prožívání (v pohledu člověka změnám v mysli) a pevnou strukturou ve formě vnější (zrcadlení smyslů a dějů vnější). Ovšem bez rozdělení vnější vnitřní (informační pole), jde o odraz opět astrálního zrnění, které je součástí (z pohledu duševního), celkového děje (astrálního zrnění elektromagnetického pole ducha duše), na všech úrovních, kde se duše projevuje. 

Jelikož projev mentální úrovně zde se projevuje v určité frekvenci, a to včetně projevu duchovních úrovní dané frekvence země i okolního vesmíru, je zdejší zrcadlení země spjaté (nikoli na stálo) s určitou měnící se frekvencí. Na této frekvenci funguje vnímání našich smyslů a to i těch jemnějších jako jasnozřivost aj., které někteří lidi nevnímají zcela. 

Zrcadlení informační není nikdy náhodné a vždy je projevem souboru základních principů. Jakákoli prožívaná realita (včetně světa člověka a života na zemi) je projevem prožívání duše a tedy jakékoli “okolnosti” včetně singularity, která není vnímaná mentálně (mimo myšlenkovou úroveň člověka “vědomou”), podléhá vůli duše a tedy celku, odkud vůle plyne. A tak nehledě na struktury, které realitu vytváří, je každé teď změny procesu, tedy i reality rozhodnutím duševním v projevu duchovním. 

Prožívaný děj (informační mapa rytmu duchovního) není daný v žádném teď, jelikož z procesu interakce informací (a to i v jakémkoli zrcadlení), lze kdykoli “vystoupit” a každé “teď” lze zvolit novou “cestu” informačního procesu, která přináší změnu duchu a tedy i mentální úrovni. Vystoupení je možné v nastolením nového výchozího bodu ze stavu absolutního klidu (bez interakce informací na všech myšlenkových úrovních mentální úrovně). 

I když svět země (zrcadlení) je projevem především astrální změny myšlenkové za zdánlivě oddělené neměnné změny “vnější” i zde dochází k jakékoli změně při záměru vůlí. 

 

9.3.

Společné on-line prostředí Světa Země

V jakémkoli on-line prostředí jsou dané struktury a sítě, kde je i základní informační mřížka, základní rozhraní. Jako v každém prostředí, vytvořeném pro prožitek a lásku k životu, kde se může bytost zúčastnit děje, může se také kdykoli jakákoli bytost děje nezúčastnit a dokonce se kdykoli od on-line prostředí odpojit. 

Jednotlivé labyrinty prezentující danou frekvenci (vibraci základních duchovních částic) se střetávají na úrovni frekvenčním i informačním. Jednotlivé informační cesty v informačních mapách celkové mřížky multidimenzionální sledují interakci, tedy děje ve společném rytmu singularity, ovšem různými způsoby. Z pohledu člověka by daná situace mohla vypadat jako prožívání jednoho samého děje s různými náhledy na situaci. Stabilitu celkové informační mřížky tedy zajišťuje celková interakce informací se změnou, která přichází manifestací vůle.  

Prostředí světa je prostředím, které je popsané v kapitole II a samozřejmě i v kapitole I. Šumění astrálního světa se promítá do děje v projevu/zrcadlení, které lidi vnímají jako “vnější” a do děje, který lidi vnímají jako “vnitřní” (veškeré vnitřní podněty mysli, které jsou ovšem sdílené v projevu všech myslí, avšak zdánlivě individuální). Projev šumění se ovšem zrcadlí na více úrovních frekvenčích a tedy se projevuje i v jiných zrcadleních a jeden myšlenkový uzel (duše se svým elektromagnetickým polem v astrálním světě) vnímá šumění svého labyrintu dle své situace (situace elektromagnetického pole, ducha), v jednotlivých frekvenčních úrovních, kde se duše projevuje. Zde duše svým projevem vůle ovlivňuje interakcí ducha projevy v zrcadlení (tedy i v projevu člověka, jehož duchovní situace však jde mimo základní principy, které jsou považovány za soulad s láskou). Projev člověka duchovní, který není plně otevřen duševní a vědomé situaci v astrální rovině a svému projevu celkovému. není v souladu se základními principy lásky a existence. Změna situace v procesu, který nastal, bude změněn duševní podstatou a celkovou vůlí. 

Na duševní úrovni člověk a jeho projev duševní nemůže nebýt v “pořádku” a vždy je existenčně souladem s láskou existence. V podstatě existenční je člověk Láskou existence. 

Je mnoho duchovních bytostí, na mnoha úrovních reality labyrintu země, působící na celkovou informační mřížku, především skrze myšlenky, tedy multidimenzionální informační uzle mřížky, na základě různého zrcadlení v různých frekvencích astrálního zrnění a tak i člověk je projevem celkové vůle v takovém zrnění. 

On-line prostředí je prostředí myšlenkové, kde proces napojení je velmi obdobný telepatii. Odraz v myšlenkovém pojetí (celková informační mapa) je odrazem i v napojení na ducha. A tak éterické podstaty duchovní člověka jsou promítáním v odrazech zrcadlení myšlenkovém na mnoha úrovních reality v labyrintech. Proto je třeba dbát na správné udržování duševní podstaty do duchovního prostoru celkové bytosti po straně myšlenkové (i v mentálním projevu prožívaných realit) a duchovní éterické (elektromagnetické).

I na úrovni zrcadlení funguje celková informační mapa (akce a reakce informací) na úrovni informačních mřížky a informačních labyrintů a to včetně zrcadlených informací smysly. Vůle je zde sdílená paprsky duší (a to nejen lidí a zvířat) do duchovní informační mřížky fungující na základ základních vesmírných principů (kapitola č. I). A tak akce a reakce základních duchovních částic informační mřížky (projevující se v informačních labyrintech) jsou vyvažovány ku zvyšování vibrací, tedy harmonizací zrcadlení daného astrálního prostoru (který je ovšem součástí celého astrálního prostoru a jeho vlivu). 

A tak zrcadlení prostoru Země jako ho známe je jako oboustranné zrcadlo s astrálním prostorem a jeho interakcí základních duchovních částic. To co se děje na jedné straně zrcadla je stejné (jen vypadá jinak zrcadlením) jako na druhé straně zrcadla. Projevy duchovní jsou pak projevem energetickým, který taktéž odráží astrální situaci základních duchovních částic od svobodné vůle vědomí. 

Tohle je nadpis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Duch duše, když se projeví v astrálním prostoru dané frekvence zrcadlení Země dostává se do astrálního prostoru, který je zrcadlen v informační mřížce. Jeho elektromagnetické pole je tedy projeveno v elektromagnetickém poli daného astrálního prostoru a duch začíná operovat k harmonizaci svého pole i k harmonizaci prostředí Země (elektromagnetického astrálního prostředí Země). 

Ovšem vše vnímané lidskou mentální úrovní je projevem od duše přes ducha a tak odrazy zrcadlící se ve světě jsou ideálně projevem od duše k prostředí astrálnímu (informační mřížky projevené skrze zrcadlení vnímaném smysly). Ovšem celkovou informační mřížku lze vnímat jako sdílenou mysl a tak pohledu “spící” mentální úrovně na mysl jako individuální je pouze nedostatečné vnímání projevu astrálního pole ducha duše v celkovém astrálním prostoru. Z pohledu ducha duše je mysl propojená s celkovou myslí prostoru astrálního (tedy i informační mřížky, nejen astrálního prostoru Země a zrcadlení dané frekvence). Samozřejmě celkový astrální prostor a tedy i všechny úrovně frekvencí (stanice rádia) mohou být zrcadleny v různých zrcadleních, které se projevují svými strukturami v informační mřížce (akcí a reakcí základních duchovních částic) a tak mentální úroveň je součástí nejen celkové informační mřížky daného zrcadlení, ale i informační mřížky daných frekvencích (multidimenzionalita), kde se manifestuje duševní paprsek ducha duše mentální úrovně. 

Země je také bytostí, tedy má svůj duševní paprsek, avšak její zrcadlení na frekvenci, kterou vnímají lidé v mentální úrovni je planetární a zcela propojené s celkovým vědomím. Právě pro to, že se duch lidí na Zemi v elektromagnetickém poli Země, dostává své elektromagnetické pole do právě takového prostředí (kapitola č. II) a k informačnímu uzlu bytosti Země v informační mřížce. Prostředí ducha duše je tedy silně ovlivňováno informačním prostředím bytosti Země. 

Od rádia vědomí: Univers jako jednota má svá patra dle dimenzí a Země se také projevuje multidimenzionálně. Země ovšem ve všech dimenzích drží dokonalou harmonii, tedy stabilitu a rovnováhu a tak je v absolutní jednotě od vědomí a jednoty přes svého ducha. Jde o projev přírody a přírodních procesů. Informační mřížka Země není ale projevena jen přes jednu frekvenci. I na zemi se tak lze dostávat do vyšších a nižších frekvencí (a informačních labyrintů daných frekvencí v informační mřížce), respektive duch duše harmonizuje ku vyšší frekvenci dle svého prostředí v dimenzích. 

V případě, že je mentální úroveň napojená na nižší frekvence a labyrinty procesů informací v nižších realitách, je zrcadlení na zemi takovýmto napojením ovlivněno. Samozřejmě jak bylo napsáno v kapitolách předchozích, i v nižších frekvencích a daných projevů (akcí a reakcí v informační mřížce labyrintů nižších frekvencí), si duch dokáže udržet harmonických stav, pouze vibrace jsou pomalejší a tak jsou v harmonickém stavu dané frekvence jsou dále od nulové osy (kapitola č. I). 

Země je součástí celkového prostoru, který se projevuje svými rytmy a procesy. A tak lze i z pohledu člověka a jeho mentální úrovně vnímat procesy Země ve vesmíru, v galaxii, která se harmonizuje ku svému středu, Sluncím galaxie a jejich rotaci pravotočivé ku okolní vibraci prostředí galaxií, hvězd a planet a tedy ideální rotaci ku zvýšení frekvence v okolním prostředí. 

Cykly a rotace dávají svůj projev v astrálním prostoru bez ohledu na čas a tak jaká informačně energetická stopa se stala v mement a prostředí rotace, v dalším cyklu rotace se daná stopa přepisuje novým stavem astrálního prostředí. Stejně funguje rotace ducha duše ku duševnímu paprsku (jako galaxie, kde Slunce ducha duše tvoří harmonické informační částice napojené na vysokofrekvenční labyrinty a méně svítivé tělesa galaxie ducha duše tvoří informačně nabyté duchovní částice napojené na více šedé labyrinty). V projevu zrcadlení jsou slunce a hvězdy to co milujeme a co nás uklidňuje a asteroidy to, co nás rozptyluje, nebo z čeho máme obavy. Při odblokování a zvýšení frekvence daných části, se v mentální úrovni přestáváme dané věci obávat, opouštíme ji, a nevyvoláváme při vzpomínce nebo situaci proces akcí a reakcí, tedy věc rychle přejdeme. Z asteroidů se stávají měsíce a slunce, rotace galaxie duše se zrychluje do větších a větších otáček. ke stavu 0. 

V rámci rotací a rytmů funguje i takzvaně známá karma ducha, která přepisuje energetické astrální stopy vůči rotaci předchozí, tedy minulé a současné rezonanci. Samozřejmě ideálně přepsat energetickou stopu lez při vyšší frekvenci ducha. 

Autorův poznatek: “Vše vnímané je součástí informačního pole, které je vaším. To znamená, že vše co vnímáte, například i smysly jako vnější informace, bez ohledu na to co to je, je vaším informační polem (osoby, předměty, příroda, “cizí myšlenky a projevy”, aj.) a nemá to s nikým jiným nic společného. Vše co se vás informačně dotkne, všude, kde se ocitnete, se stává součástí vašeho informačního pole. Při tomto uvědomění, se z vašeho světa, všeho a všech, kteří v něm jsou, stává vaše informační pole. V ten moment přebíráte sílu a moc nad tím, co vaše informační pole tvoří. Informační pole tvoří informace a počátek pak lze hledat v základu vaší existence. Tedy při odprostění se od všech informací smyslových “vnějších” i “vnitřních” (myšlenek, podnětů, nápadů, hlasů, představ, emocí, chtíče, prostě všeho), se odprostíte od myšlenkového světa, rytmu akcí a reakcí. Dojdete k vyššímu stavu. Zde dojdete k harmonickému stavu a můžete posléze hodnotit vše zpětně přes myšlenkovou informační úroveň. Vše ostatní při zpětné pohledu do informačního světa mysli, se stává pouze akcemi a reakcemi odrazů, kterým je Láska. 

Vědomí je Láskou.

  • Láska nemá protipól Láska je existencí v projevech.
  • V existenční rovině “já” není, je pouze existence a neexistence. Existence s kreativní silou a s možností destruktivního projevu ve výsledku neexistencí. 
  • V projevu mimo absolutní existenční počátek je láska projevena. V duchovním světě například jako základní duchovní částice, přejímající informační zrcadlení. 
  • Láska projevena v ději je jako jakákoli informace.
  • Vše co je myšlenkově vnímané včetně smyslových informací tvoří informační pole.
  • Existence “já”(já existuji) vnímá prvotně vůli a po té záměr.
Print Friendly, PDF & Email