Kapitola IX: Svět

 

Žijeme ve světě hmotném, ve světě forem, pravidel a struktur. Vše co vnímáme jako fyzický svět je pravdou. Zároveň ovšem vnímáme svět myšlenkově, svět příjímanými informacemi ze smyslů, který je již součástí procesu naší mysli, tedy můžeme mluvit o světě informačním, který k nám přichází skrze smysli z “vnějšku”. Také pravda. Svět je i naše mysl, vše, co se jí týká a vše co probíhá, ať již vnímáme plnohodnotně nebo pouze nezaujatě. 

když se nám v noci zdá sen, mění se vstupní data a my prožíváme realitu snu, který taktéž vnímáme smysly, ovšem smysly ve snu. 

Po probuzení do světa Země, prožíváme realitu smysly ve Světě. Velkou změnou po probuzení je vnímání reality, citově i emočně, síla prožívání i síla prožitku ovlivnění vlastní myslí děje. Ovšem z pohledu astrálního není velkou změnou prožitek snu a prožitek “mimo sen”. 

Sen ovšem nijak nesmyšlený, nijak neovlivněný. Sen v projevu duševním, tedy zrcadlením stavu duše a projevu duše na úrovni duchovní až k tvoření si vlastních reality a singularity (děje se co si přitahujeme). 

 

9.1.

Svět, který vnímáme smysli, tedy zrcadlení Země je zrcadlením astrálního prostoru, tedy informačním zrcadlením základních duchovních částic a jejich zrnění (procesů). I zde se samozřejmě astrální prostor projevuje v dimenzích, které jsou v zrcadlení z pohledu vnímání člověka u sebe (bez ohledu na prostor) a čas je zrcadlen procesem informačních částic (akcí a reakcí informací nabytými základními duchovními částicemi). 

Struktury a formy se projevují na základě astrálního šumění/zrnění základních duchovních částic. Projevy zrcadlení se projevují stejně jako sen, jako snová přijímaná realita. Struktury jemnější s většími frekvencemi se v astrálním zrcadlení, vytvořených prostorách a vyšších úrovních již neprojevují zásadně realitami a tvořenými světy, ale multidimenzionálně étericky, tedy energeticky v souladu a v jasném projevu s astrální úrovní. Čím více jsou reality více disharmonické (s větším čelením polarit), úrovně získávají projevy ve světech, tedy v realitách (obdobné snu), které mají jasně dané struktury a formy, taktéž zrcadlící astrální zrnění (které je neustálé a vždy měnící se, každé teď). Některé reality mohou být více měnné a myšlenkové a jiné více pevné, neměnné a více spjaté se strukturami forem, a tak projev změny prochází především myšlenkovou strukturou prožívání, než změnou v zrcadlení reality. To je případ světa Země, kdy nastavené struktury jdou naproti změnám prožívání (v pohledu člověka změnám v mysli) a pevnou strukturou ve formě vnější (zrcadlení smyslů a dějů vnější). Ovšem bez rozdělení vnější vnitřní (informační pole), jde o odraz opět astrálního zrnění, které je součástí (z pohledu duševního), celkového děje (astrálního zrnění elektromagnetického pole ducha duše), na všech úrovních, kde se duše projevuje. 

Jelikož projev mentální úrovně zde se projevuje v určité frekvenci, a to včetně projevu duchovních úrovní dané frekvence země i okolního vesmíru, je zdejší zrcadlení země spjaté (nikoli na stálo) s určitou měnící se frekvencí. Na této frekvenci funguje vnímání našich smyslů a to i těch jemnějších jako jasnozřivost aj., které někteří lidi nevnímají zcela. 

9.2.

Společné on-line prostředí Světa Země

V jakémkoli on-line prostředí jsou dané struktury a sítě, kde je i základní informační mřížka, základní rozhraní. Jako v každém prostředí, vytvořeném pro prožitek a lásku k životu, kde se může bytost zúčastnit děje, může se také kdykoli jakákoli bytost děje nezúčastnit a dokonce se kdykoli od on-line prostředí odpojit. 

 

I na úrovni zrcadlení funguje celková informační mapa (akce a reakce informací) na úrovni informačních mřížky a informačních labyrintů a to včetně zrcadlených informací smysly. Vůle je zde sdílená paprsky duší (a to nejen lidí a zvířat) do duchovní informační mřížky fungující na základ základních vesmírných principů (kapitola č. I). A tak akce a reakce základních duchovních částic informační mřížky (projevující se v informačních labyrintech) jsou vyvažovány ku zvyšování vibrací, tedy harmonizací zrcadlení daného astrálního prostoru (který je ovšem součástí celého astrálního prostoru a jeho vlivu). 

A tak zrcadlení prostoru Země jako ho známe je jako oboustranné zrcadlo s astrálním prostorem a jeho interakcí základních duchovních částic. To co se děje na jedné straně zrcadla je stejné (jen vypadá jinak zrcadlením) jako na druhé straně zrcadla. Projevy duchovní jsou pak projevem energetickým, který taktéž odráží astrální situaci základních duchovních částic od svobodné vůle vědomí. 

Duch duše, když se projeví v astrálním prostoru dané frekvence zrcadlení Země dostává se do astrálního prostoru, který je zrcadlen v informační mřížce. Jeho elektromagnetické pole je tedy projeveno v elektromagnetickém poli daného astrálního prostoru a duch začíná operovat k harmonizaci svého pole i k harmonizaci prostředí Země (elektromagnetického astrálního prostředí Země). 

Ovšem vše vnímané lidskou mentální úrovní je projevem od duše přes ducha a tak odrazy zrcadlící se ve světě jsou ideálně projevem od duše k prostředí astrálnímu (informační mřížky projevené skrze zrcadlení vnímaném smysly). Ovšem celkovou informační mřížku lze vnímat jako sdílenou mysl a tak pohledu “spící” mentální úrovně na mysl jako individuální je pouze nedostatečné vnímání projevu astrálního pole ducha duše v celkovém astrálním prostoru. Z pohledu ducha duše je mysl propojená s celkovou myslí prostoru astrálního (tedy i informační mřížky, nejen astrálního prostoru Země a zrcadlení dané frekvence). Samozřejmě celkový astrální prostor a tedy i všechny úrovně frekvencí (stanice rádia) mohou být zrcadleny v různých zrcadleních, které se projevují svými strukturami v informační mřížce (akcí a reakcí základních duchovních částic) a tak mentální úroveň je součástí nejen celkové informační mřížky daného zrcadlení, ale i informační mřížky daných frekvencích (multidimenzionalita), kde se manifestuje duševní paprsek ducha duše mentální úrovně. 

Země je také bytostí, tedy má svůj duševní paprsek, avšak její zrcadlení na frekvenci, kterou vnímají lidé v mentální úrovni je planetární a zcela propojené s celkovým vědomím. Právě pro to, že se duch lidí na Zemi v elektromagnetickém poli Země, dostává své elektromagnetické pole do právě takového prostředí (kapitola č. II) a k informačnímu uzlu bytosti Země v informační mřížce. Prostředí ducha duše je tedy silně ovlivňováno informačním prostředím bytosti Země. 

Od rádia vědomí: Univers jako jednota má svá patra dle dimenzí a Země se také projevuje multidimenzionálně. Země ovšem ve všech dimenzích drží dokonalou harmonii, tedy stabilitu a rovnováhu a tak je v absolutní jednotě od vědomí a jednoty přes svého ducha. Jde o projev přírody a přírodních procesů. Informační mřížka Země není ale projevena jen přes jednu frekvenci. I na zemi se tak lze dostávat do vyšších a nižších frekvencí (a informačních labyrintů daných frekvencí v informační mřížce), respektive duch duše harmonizuje ku vyšší frekvenci dle svého prostředí v dimenzích. 

V případě, že je mentální úroveň napojená na nižší frekvence a labyrinty procesů informací v nižších realitách, je zrcadlení na zemi takovýmto napojením ovlivněno. Samozřejmě jak bylo napsáno v kapitolách předchozích, i v nižších frekvencích a daných projevů (akcí a reakcí v informační mřížce labyrintů nižších frekvencí), si duch dokáže udržet harmonických stav, pouze vibrace jsou pomalejší a tak jsou v harmonickém stavu dané frekvence jsou dále od nulové osy (kapitola č. I). 

Země je součástí celkového prostoru, který se projevuje svými rytmy a procesy. A tak lze i z pohledu člověka a jeho mentální úrovně vnímat procesy Země ve vesmíru, v galaxii, která se harmonizuje ku svému středu, Sluncím galaxie a jejich rotaci pravotočivé ku okolní vibraci prostředí galaxií, hvězd a planet a tedy ideální rotaci ku zvýšení frekvence v okolním prostředí. 

Cykly a rotace dávají svůj projev v astrálním prostoru bez ohledu na čas a tak jaká informačně energetická stopa se stala v mement a prostředí rotace, v dalším cyklu rotace se daná stopa přepisuje novým stavem astrálního prostředí. Stejně funguje rotace ducha duše ku duševnímu paprsku (jako galaxie, kde Slunce ducha duše tvoří harmonické informační částice napojené na vysokofrekvenční labyrinty a méně svítivé tělesa galaxie ducha duše tvoří informačně nabyté duchovní částice napojené na více šedé labyrinty). V projevu zrcadlení jsou slunce a hvězdy to co milujeme a co nás uklidňuje a asteroidy to, co nás rozptyluje, nebo z čeho máme obavy. Při odblokování a zvýšení frekvence daných části, se v mentální úrovni přestáváme dané věci obávat, opouštíme ji, a nevyvoláváme při vzpomínce nebo situaci proces akcí a reakcí, tedy věc rychle přejdeme. Z asteroidů se stávají měsíce a slunce, rotace galaxie duše se zrychluje do větších a větších otáček. ke stavu 0. 

V rámci rotací a rytmů funguje i takzvaně známá karma ducha, která přepisuje energetické astrální stopy vůči rotaci předchozí, tedy minulé a současné rezonanci. Samozřejmě ideálně přepsat energetickou stopu lez při vyšší frekvenci ducha. 

Vše vnímané je součástí informačního pole, které je vaším. To znamená, že vše co vnímáte, například i smysly jako vnější informace, bez ohledu na to co to je, je vaším informační polem (osoby, předměty, příroda, “cizí myšlenky a projevy”, aj.) a nemá to s nikým jiným nic společného. Vše co se vás informačně dotkne, všude, kde se ocitnete, se stává součástí vašeho informačního pole. Při tomto uvědomění, se z vašeho světa, všeho a všech, kteří v něm jsou, stává vaše informační pole. V ten moment přebíráte sílu a moc nad tím, co vaše informační pole tvoří. Informační pole tvoří informace a počátek pak lze hledat v základu vaší existence. Tedy při odprostění se od všech informací smyslových “vnějších” i “vnitřních” (myšlenek, podnětů, nápadů, hlasů, představ, emocí, chtíče, prostě všeho), se odprostíte od myšlenkového světa, rytmu akcí a reakcí. Dojdete k vyššímu stavu. Zde dojdete k pravdě a můžete posléze hodnotit vše zpětně přes myšlenkovou informační úroveň. Vše ostatní při zpětné pohledu do informačního světa mysli a návazně informacím “vnějším” se stává pouze akcemi a reakcemi odrazů, kterým je láska, počátek, nadřazený. 

Popravdě není svět vnější. Po pravdě není svět něčí jiný. Nikdy není radno předávat informace do vůle nikoho jiného. Vše co lez vnímat je odrazem vašeho informačního pole, kterému je nadřazené 0opravdové vědomí, a to vědomí jež je Láska.

  • Vše co je myšlenkově vnímané včetně smyslových informací tvoří informační pole bez výjimky
  • existence “já” (já existuji) vnímá
  • Jednání z uvědomění lásky skrze mysl ku vnějším okolnostem, nikoli naopak
  • to, na co se zaměřuji informačně, tomu “dávám” pozornost, energii
  • to, na co se nezaměřuji, to mizí
Print Friendly, PDF & Email