Kapitola XII: Zpět k podstatě

7.1.

Duch se v informačních rovinách projevuje různě a tak projev zdánlivě individuální v zrcadlení člověka může být různé, ačkoli se zdá, že lidé fungují ve Světě stejně. Akce a reakce informací se projevují na základě astrální situace ducha, nejen ve světě v projevu člověka. 

Všechny akce a reakce od lásky existence každé teď: Duše se projevuje v duálním vesmíru (duchovně myšlenkovém prostředí) jako duševní paprsek ze stavu 0 (centrum O; kapitola II). Toto centrum vytváří své elektromagnetické pole dle prostředí ve kterém se nachází (kapitola 2.2.). Elektromagnetické pole se projevuje dle frekvencí vibrací základních duchovních částeček (kapitola 1.2.; 1.3.) v teoretických úrovních (barva duhy kolem centra 0), nebo řekněme stanicích radia dle výše frekvence prostředí (kapitola 2.4., 4.2., 4.3., 4.5.). Informační mřížka na základě informačního zrcadlení základních duchovních částic se rozprostírá napříč dimenzemi a vytváří labyrinty informačních struktur v každé dimenzi (barvě duhy) bez ohledu na čas a prostor každé “teď”. Vše se neustále mění a astrální prostor šumí od vůle frekvence 0. A tak i informace se vzájemně ovlivňují v labyrintech jednotlivých pater a v případě že zvýší frekvenci, dostávají se do labyrintu vyššího patra/úrovně (kapitola 5.2.). 

Cesta srdce je paprsek ze stavu 0. Ve vyšších dimenzích by byly veškeré polarity ducha harmonizovány velice blízko vertikální osy 0 (kapitola 1.3) a tak srdce ducha (centrum jednotného stavu 0) i v projevu zrcadlení mentální úrovně, by bylo velmi široké (na obrázku sloupec rozšiřující se (grál vědomí). Jde o přímou úměru, kdy malé polarity (vysoká vibrace), zobrazené na obrázku + a -, umožňují široké otevření vědomé části 0 až k jednotě. V nižších vibracích jsou polarity dále od osy 0 (+ a – na obrázku jsou dále od sebe), a tak i grál vědomí (otevírající se sloupec vzhůru) je úzký a vědomí méně kapacitní ku stavu 0. Avšak stav 0 (osa 0 = cesta srdce), zůstává vždy přítomna i v těch nejnižších vibracích, kde se duševní paprsek projevuje v duchovním vesmíru (myšlenkovém vesmíru). 

V zrcadlení předchozího obrázku je centrum 0 s elektromagnetickým duhovým polem zrcadleno stejně. Barvy elektromagnetického centra, které jsou blíže k centru O mají větší kapacitu a například červená barva vzdálená od centra O nejvíce má největší vzdálenost + a – a tedy i vzdálenost od centra O. Avšak i v takto nižší vibraci si duch může udržet harmonické pojetí polarit + a -, tedy být v každém okamžiku ve stavu srdce, pokud jsou polarity v harmonii. 

Vše je zrcadleno napříč dimenzemi a celkový duch vyrovnává polarity v myšlenkovém procesu v zrcadlení (například zrcadlení člověka a Země, informační pole Země a mysli). 

Energetická centra v zrcadlení člověka (čakry) jsou vyrovnaným centrem 0 (duševním srdečním paprskem z jednoty) zbarveným dle frekvenčních úrovní (dimenzí) na své vibraci. Vždy jde ale o vyrovnanou srdeční podstatu 0, kdy celkový duch duše vyrovnává (myšlenkově harmonizuje) větší a větší polarity čím dále od středu se nachází elektromagnetické pole. Z pohledu člověka je cesta vzhůru směrem ke světlu jelikož centrum 0 (jednota) má nižší a nižší polarity vzhůru po vertikální ose. A tak například kořenová čakra člověka představuje v zrcadlení elektromagnetické pole ducha duše s vyššími polaritami než čakra krční. Avšak i zde může duch duše držet absolutní harmonii + a -. Celkové vyrovnávání je proces myšlení (akce a rekce informací základních duchovní částic). Udržení si, nebo-li zvýšení kapacity vědomí člověka je z tohoto pohledu harmonie na všech dimenzionálních úrovních (tedy i v těch nejnižších, kde se duše projevuje). Při zvýšení frekvence se i myšlenková úroveň člověka dostává do vyššího patra labyrintu a člověk vnímá jemnější energie, láskyplnější myšlenky a jejich projevy a podněty v myšlenkovém labyrintu (kapitola č. VII). 

Jsou mnohá zrcadlení a na příklad elektromagnetické pole v zrcadlení Země se nacházející se na určité frekvenci, nemusí projevovat při vyšších zrcadleních další zrcadlení (světy a projevy) celkového ducha. Energetická centra celkového ducha duše (centrum O) mohou mít mnohé další projevy, především v jiných frekvencích (dimenzích) a tak je mysl zdánlivě rozdělena na mnoho mentálních úrovní celkového ducha (kapitola č. VII: oranžová hlava) a jejich zrcadlení (multidimenzionální projevy ve světech v jiných dimenzích); (kapitola č. VII: modré hlavy). 

7.2.

Začátek cesty vede k uvědomění lásky. Jde o uvědomění, že láska je vědomím. Nejde však o cestu nalezení, jelikož člověk je již projevem sv celé bytosti. Jde o uvědomění, ohlédnutí se na celou svou bytost spojit s ní i mentální proces ve vědomém stavu. Jde o překonání vlastní sebekontroly.

Cesta ke středu, k duši není cestou, jelikož duše tvoří ducha. Stejně tak zrcadlení (realita) Světa není cestou, ale informačně projektuje duše informace skrze ducha od sebe k tvoření informační reality (ať již je zrcadlení “ostatních” jakékoli). Mysl člověka, tedy duch činící akce a reakce v rozhraní, které je zrcadleno jako Svět. Rozhraní určité frekvence, určité dimenze a informační platformy.

Když se šumění vibrací dostane do vyšší rovnováhy harmonizují se polarity a frekvence se zvedá. Duchovní úrovně nižších frekvencí se otvírá ku vyšším, které ovšem vždy byly její součástí. “vyšší já” splývá s s nižšími já (barvy duhy se od středu rozšiřují. Rozšiřuje se tedy vědomí. Následující obrázek naznačuje, že nejvyšší “Já” je duše, která je součástí stavu Lásky mimo duální vesmír.

Při zvýšení frekvencí by člověk může vzestoupit na vyšší úroveň, a zvýšením frekvencí se člověk otevírá celkovému duchu a vnímá své další projevy v jiných zrcadleních a je seznámen se svým myšlenkovým elektromagnetickým polem a jeho projevy v astrálním vesmíru (duálním duchovním vesmíru). Takovýmto způsobe vzestoupili již mnohé bytosti z jedné frekvence do vyšší, respektive jejich mentální úroveň v projevu celkového ducha změnila frekvenci a tím se přizpůsobilo ji zrcadlení (avšak i při vyšší frekvenci než je frekvence prostředí/zrcadlení, lze na oné frekvenci zůstat a projevovat se, obráceně nikoli). 

7.3.

K tomuto je důležité uvědomit si, že mentální úroveň mysli, člověk, není na počátku, není ten, kdo hledá, kdo je nedokonalý a hledá větší dokonalost. Člověk už přes všechny omezení je součástí dokonalosti, člověk je cestou dokonalosti s prvopočátkem v lásce. Podstata zůstává, duchovní roviny (disharmonie) činí překážky a obtíže, i tak obrovské, které vedou k porušování základních principů lásky a existence. 

Myšlenka je procesem, stejně jako člověk je procesem. Myšlenky nemají omezení v duchovním informačním světě, pouze omezení týkající se 7 základních principů vesmíru. Tudíž ani člověk nemá v tomto pohledu omezení. Z pohledu světla a interakce informací, je myšlenka (informační celek nesoucí energickou stopu) velice pomalá, ale v duálním světě neomezená. Myšlenka je až druhotným dějem, neboli procesem: “Teď”. Teď je obrázkem: “Teď akcí a reakcí (interakce)”. Myšlenka je procesem, stejně jako člověk je procesem. 

Pokud člověk čeká, že něco příjde, čeká na podnět k jednání, bude čekat, jelikož je procesem a v “Teď” dává energii (proces) čekání. Každé Teď má projev v “Teď myšlence”. Z pohledu času je každá nejmenší jednotka času procesem “Teď”. 

Člověk má vůli plynoucí skrze ducha duše z vědomí. Člověk může změnit proces myšlenek, proces informací každé teď, tedy změní průběh akcí a reakcí v celé informační rovině. To se děje simultárně se všemi interakcemi informací. Pravdou je, že člověk neustále mění každé “Teď” průběh, avšak pokud to činí neuvědoměle, a neví jaké podněty k němu z informační roviny jdou (jak, kam a 0na koho  je napojen), jak dokáže ovlivňovat změnu? 

Člověk je po pravdě duchem, který uvěřil v zrcadlení a uzavřenou mysl, kterou vnímá jako “svou mysl”. Neuvědomuje si, že jeho mysl (informační uzel jeho ducha/anténa), je plnohodnotnou součástí celkového informační rozhraní, přes kterou je nepojen na své vědomí. Když si neuvědomuje, že jeho mysl je součástí celého informační platformy, jak dokáže rozeznat, které podněty v této platformě vedou pouze a jenom z jeho vědomí a ducha tohoto vědomí (jeho ducha)?

0“Ty sám jseš proces, nečekej, až se něco stane. S láskou můžeš všechno”. 

7.4.

Očekávat lze v prvé řadě, že se člověk stane součástí akce i reakce jeho duše, nikoli pouze reakce v zrcadlení. Očekávat lze, že bude součástí jednoty (neindividuální) a to absolutně. Této změně musí jí člověk každé “Teď” naproti, ale nemůže jí vymyslet, může si jí pouze přivodit.

Druhotně lze v duálním duchovním světě očekávat vědomou účast v mnoha a mnoha úrovních realit (informačních platformách dimenzí), nebo-li také ve světech, pokud to bude přáním duševního člověka. Omezení informační (fyzika, biologie, chemie, projevy energie) budou až druhotné, stejně jako projev vědomí (duševního člověka). Tato oblast je tak široká, že nelze popsat.

7.5.

Mějte vší lásku co existuje, existovala a bude existovat za své já. Vědomé jednání pak znamená že vše co projde myslí, vše včetně veškerých podnětů a energií, akcí a reakcí, všech myšlenek, budete mít z výchozího stavu Lásky existence. 

Mějte neustále zvědomělé, že vše co se děje ve vaší mysli a vše co vnímáte smysli (veškeré informace) jsou informačním polem, který se dotýká informačního stavu vaší existence, kterou máte zvědomělou jako Lásku existence.Vše co není v souladu s Láskou existence odhoďte vůlí vycházející ze základu vaší existence “Lásky existence” v moment, kdy se vás to dotkne. Záměr stačí, nemusíte to rozpoznat.¨V takovémto stavu se stáváte Láskou existence jako Láska existence se stává vámi. Nečekáte na změnu, nepřemýšlíte o úspěchu či neúspěchu. Informační pole se stává druhotným. 

Není nutné čekat na změnu, není nutné se nechat vést. Je nutné činit: 

  • Uvědomit si (vědět), že láska existence je to nejdůležitější co existuje. 
  • Uvědomit si, že veškerá láska která existuje je základem vaší existence (nikoli “já”). 
  • Nadřadit toto vědomí všem informacím a energiím mysli (vnějším, vnitřním, podvědomím, všem..). 
Print Friendly, PDF & Email